Föreningsstämma

 

Kallelse till föreningsstämma i  Malma Backe Samfällighetsförening

Välkommen till föreningsstämma för Malma Backe Samfällighetsförening måndagen den 3 november klockan 20 i kvarterslokalen.

Samfälligheten bjuder på fika.

 

Dagordning

1.upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

2.val av ordförande för stämman

3.val av sekreterare för stämman

4.val av två justeringsmän

5.fråga om kallelse till stämman behörigen skett

6.föredragning av styrelsens årsredovisning

7.föredragning av revisorernas berättelse

8.fastställande av resultat och balansräkningen

9.fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

11.framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

12.frågan om arvoden

13.styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

14.val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

15.val av revisorer och suppleanter

16.fråga om val av valberedning

17.övriga frågor

18.meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.