Föreningsstämma 2016-04-26

Välkommen till stämma för Malma Backe Samfällighetsförening tisdagen 26/4 kl 19.00.

 

Motioner till stämman finns här

Budget för 2016 finns här

Förvaltningsberättelse 2015 finns här

 

Det kan nämnas att under punkt 15 är styrelsens förslag att avgifterna höjs med 10 procent.

 

Dagordning

 

1.stämmans öppnande

2.godkännande av dagordning

3.upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd

4.val av ordförande för stämman

5.val av sekreterare för stämman

6.val av två justeringsmän

7.fråga om kallelse till stämman behörigen skett

8.föredragning av styrelsens årsredovisning

9.föredragning av revisorernas berättelse

10.fastställande av resultat och balansräkningen

11.fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

13.framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

14.frågan om arvoden

15.styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

16.val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

17.val av revisorer och suppleanter

18.fråga om val av valberedning

19.övriga frågor

20.meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.