Kallelse stämma 2017 i Samfälligheten

 

Välkommen till föreningsstämma för Malma Backe Samfällighetsförening tisdagen 24/4 kl 19.00 i kvarterslokalen.

 

Det kan nämnas att under punkt 15 är styrelsens förslag att avgifterna höjs med 5 procent. Höjningen gäller i så fall från 1 juni.


Årsredovisning för 2016 (uppdaterad 2017-03-18)

Budget 2017

 

Dagordning

1.stämmans öppnande

2.godkännande av dagordning

3.upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd

4.val av ordförande för stämman

5.val av sekreterare för stämman

6.val av två justeringsmän

7.fråga om kallelse till stämman behörigen skett

8.föredragning av styrelsens årsredovisning

9. föredragning av revisorernas berättelse

10. fastställande av resultat och balansräkningen

11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

13. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

14. frågan om arvoden

15. styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

16. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

17. val av revisorer och suppleanter

18. fråga om val av valberedning

19. övriga frågor

20. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.